O projekcie

O projekcie

PROJEKT „STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE”
realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 30.06.2018
Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie 

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 29 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego w terminie do 30.06.2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 462 190,40 zł

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:
 • osoba długotrwale bezrobotna, zarejestrowana w PUP przez okres ponad 12 m-cy od momentu ostatniej w nim rejestracji
 • osoba powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
 • osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego)

Projekt adresowany jest w szczególności do kobiet (będą one stanowić min. 61% uczestników).

Projekt adresowany jest również do osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia w projekcie:
1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz ze sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania - indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (6 godz./uczestnika) ukierunkowane na:
 • określenie uzdolnień uczestników projektu,
 • diagnozę możliwości i predyspozycji zawodowych,
 • rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia,
 • identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • diagnozę potrzeb szkoleniowych.
2. Grupowe poradnictwo zawodowe - w wymiarze 24 godzin, składające się z następujących bloków tematycznych:
 • komunikacja interpersonalna i asertywność (6 godz.)
 • instytucje rynku pracy i poruszanie się po rynku pracy (6 godz.)
 • kreowanie własnego wizerunku, rozmowa kwalifikacyjna, sytuacje stresowe (11 godz.)
 • zagadnienia dotyczące równości płci (1 godz.)
3. Szkolenia zawodowe - szkolenia kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji. Tematyka szkoleń zostanie wybrana i dopasowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, na podstawie wypracowanego Indywidualnego Planu Działania oraz na podstawie wstępnego rozeznania zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników w określonych zawodach. Szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym. Dla wszystkich uczestników projektu przewidziane jest stypendium szkoleniowe.
4. Staże zawodowe - płatne staże będą odbywały się w podkarpackich przedsiębiorstwach, które zgłoszą swój akces do projektu. Staże będą trwały 8 miesięcy i będą miały na celu zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego adekwatnego do ukończonych przez nich szkoleń zawodowych. Każdemu uczestnikowi projektu w związku z odbywaniem stażu zawodowego przysługują badania lekarskie, stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto brutto / miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.
5. Możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu, co najmniej przez okres 3 miesięcy.

Liczba uczestników projektu:
W każdej z dwóch edycji projektu zakwalifikowanych zostanie 36 osób, w tym 22 kobiety i 14 mężczyzn. Łącznie do projektu zostanie zakwalifikowanych 72 osoby, w tym 44 kobiety i 28 mężczyzn.

Rekrutacja uczestników projektu:
Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch edycjach - pierwsza na przełomie listopada i grudnia 2016 r. oraz druga na przełomie marca i kwietnia 2017 r. Każda edycja rekrutacji będzie prowadzona przez minimum 10 dni roboczych.
W trakcie oceny formularzy rekrutacyjnych punkty przyznawane będą za następujące kryteria:
1. Wykształcenie Kandydata:
 • zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe - 30 pkt.
 • policealne i średnie - 20 pkt.
 • wyższe - 10 pkt.
2. Miejsce zamieszkania Kandydata:
 • powiat, w którym stopa bezrobocia  jest mniejsza lub równa od średniej stopy bezrobocia dla województwa podkarpackiego - 0 pkt.
 • powiat, w którym stopa bezrobocia jest większa od średniej stopy bezrobocia dla województwa podkarpackiego - 40 pkt.
3. Okres zarejestrowania Kandydata w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna (od momentu ostatniej rejestracji):
 • powyżej 12 mies. do 24 mies.   - 10 pkt.
 • powyżej 24 mies. do 36 mies. - 20 pkt.
 • powyżej 36 mies. - 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać Kandydat w trakcie oceny wg kryteriów oceny to 100 punktów.

Rekrutacja pracodawców:
Rekrutacja pracodawców do projektu odbędzie się w dwóch edycjach - pierwsza na przełomie stycznia i lutego 2017 r. oraz druga na przełomie maja i czerwca 2017 r.

Definicje:
Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Osoba powyżej 29 roku życia - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

fundusze europejskie
podkarpackie
urzad pracy rzeszow
unia europejska